Stadgar för Älvsbyns Forskarförening

Antagna vid föreningsmötet den 28 augusti 2006

§ 1 Föreningens namn är Älvsbyns ForskarFörening och har sitt säte i Älvsbyn och omfattas av Älvsbyns kommun med omnejd.

§ 2 Föreningen, som är en ideell förening, har till ändamål att främja släkt- och bygdeforskning.

§ 3 Varje fysisk person och förening med intresse för släkt- och bygdeforskning äger rätt att bli medlem i föreningen.

§ 4 Föreningens verksamhet utövas genom – årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ – styrelsen, som är föreningens verkställande organ, bevakar föreningens intressen och kan även verka genom utskott.

§ 5 Föreningens styrelse består av ordföranden och minst fyra ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

§ 6 Styrelsen, som sammanträder på ordförandes kallelse, må ej fatta beslut om ej minst halva antalet ledamöter, inkl ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

§ 7 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaper, protokoll och årsberättelse skall vara revisor tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet.

§ 8 Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under mars månad. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna eller minst en femtedel av medlemmarna kräver det.

§ 9 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorns berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgiften
 11. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Tidsangivelse för styrelseledamöternas mandatperioder: Första året väljs tre på ett år, däribland ordförande och två ledamöter på två år, där kassören ingår. Följande år gäller valen två år.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter, två för ett år och två för två år.
 16. Val av fem ersättare till styrelsen för ett år.
 17. Val firmatecknare.
 18. Val av revisor och revisorsuppleant för kommande verksamhetsår.
 19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.
 20. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna väljs på ett år.
 21. Övriga ärenden.
 22. Mötets avslutande.

§10 Motioner och förslag av ekonomisk natur till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast januari månads utgång.

§11 Kallelse till årsmötet eller extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§12 Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§13 Val förrättas med slutna sedlar om så yrkas, men annars, liksom vid all omröstning i andra frågor öppet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

§14 Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut därom fordras minst två tredjedelar av avgivna röster.

§15 För upplösning av föreningen fordras beslut därom vid två på varandra följande ordinarie årsmöte med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§16 I händelse av föreningens upplösning skall dess samlingar antingen överlämnas till sammanslutning med liknande intressen eller till bibliotek och arkiv. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista mötets beslut.

§17 Medlem som ej betalt medlemsavgift före den 30 juni innevarande år, och efter en påminnelse, stryks automatiskt som medlem.